Siirry pääsisältöön
KUDIN.FI - Siirry palvelun etusivulle

Tietoa palvelusta

KUDIN-työkalun kehitys osana TYÖPEDA-hanketta

Kudin on urasuunnittelun itsearviointityökalu, joka on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (TYÖPEDA) – OKM:n kärkihankkeessa (2018-2020). Hankkeessa edistettiin korkeakouluopiskelijoiden uraohjausta ja työllistymisen tukemista ja opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutus- ja työpoluilla, kartoittamalla urasuunnittelun haasteita ja opiskelijoita askarruttavia kysymyksiä. Kudin itsearviointityökalu on kehitetty Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Työkalun sisällön ovat rakentaneet projektinjohtaja Leena Penttinen (JYU), urapalveluiden uraohjauksen asiantuntijat Leena Itkonen (HY) ja Kirsi Vallius-Leinonen (UEF) sekä ohjausalan asiantuntijat Nadja Marjomaa (UEF) ja Janne Antikainen (UEF). Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Druid Oy.

KUDIN-työkalun teoreettinen tausta

Työkalu perustuu Ura- ja työllistymisvalmiuksien (Tomlinson, McCafferty, Fuge, Wood 2017), Uramuuntuvuuden (Maggiori, Rossier & Savickas 2017; Savickas & Porfeli 2012; Savickas 1997) ja Päätöksentekoa vaikeuttavien ajatusten (Sampson, Peterson, Lenz, Reardon & Saunders 1996;1999; Lerkkanen 2002) mittareihin.

Ura-ja työllistymistaidoissa on kyse kokemuksellisista, tiedollisista ja taidollisista pääomista, jotka muotoutuvat niin opintojen kuin koko elämänkin aikana. Pääomat koostuvat inhimillisestä (human), sosiaalisesta (social), kulttuurisesta (cultural), identiteetti- (identity) ja psykologisesta pääomasta. Pääomat muodostavat merkittävän valmiuksien ja osaamisten kirjon, jonka merkitys korostuu työelämään siirtymisen kynnyksellä.

Uramuuntuvuudessa on kyse yksilöllisistä navigointitaidoista, jotka näyttäytyvät vahvuuksina muutostilanteissa. Taidot ja vahvuudet muodostuvat: tietoisesta tulevaisuusorientaatiosta (concern), omaan tulevaisuuteen vaikuttamisesta (control), uusien mahdollisuuksien tutkimisesta (curiosity) ja luottamuksesta omiin mahdollisuuksiin (confidence). Uramuuntuvuus pitää sisällään yksilöllisiä psykososiaalisia voimavaroja, valmiuksia ja resursseja, jotka auttavat selviytymään nykyisistä ja odotettavissa olevista ammatillisiin muutoksiin liittyvistä kysymyksistä, siirtymistä ja haasteista.

Uravalinnat ja päätöksenteko liittyy yksilöllisiin kokemuksiin, suhtautumiseen ja ymmärrykseen päätöksentekoon liittyvistä prosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Omassa ajattelussa olevia ongelmakohtia ja vaikeuksia voi tunnistaa päätöksentekoprosessiin liittyviä tekijöitä tunnistamalla. Uravalinnat ja päätöksenteko koostuu kahdesta osa-alueesta: päätöksenteon vaikeus ja valintaan sitoutumisen vaikeus.

Kudin työkalun mittareita on testattu keräämällä kyselyaineistoa keväällä 2019 (n=636) ja syksyllä 2019 (n=1223). Aineistoista saatujen tulosten avulla mittareita on voitu muotoilla ja kehittää vastaamaan työkalun pääasiallisen kohderyhmän, eli korkeakouluopiskelijoiden tarpeita. Mittareiden avulla rakennettua palautejärjestelmää on pilotoitu yliopistoissa kevään 2019 ja syksyn 2020 aikana opiskelijaryhmillä ja yksilöohjauksen tukena uraohjauksessa.

Miksi itsearviointityökalu?

Ura- ja työllistymisvalmiudet ovat opittavissa olevia taitoja. Itsearviointi tukee uravalmiuksien tunnistamista, reflektiota ja antaa lähtökohdan omalle urasuunnittelulle, sekä sitä tukevalle uraohjaukselle. Itsearvioinnilla on tarkoitus aktivoida työkalun käyttäjän ajattelua ja tarjota mahdollisuuksia myös osa-alueiden kehittämiseen. Palautteen herättämiä kysymyksiä ja pohdintoja voi edelleen työstää itsenäisesti, uraohjauksessa, HOPS-ohjauksissa, uraryhmissä, yksittäisillä työelämä- ja asiantuntijuuskursseilla tai vaikkapa osana portfolio - työskentelyä.