Hoppa till huvudinnehåll
KUDIN.FI - Fortsätt till förstasidan

Information om tjänsten

Utveckling av KUDIN-verktyget som en del av TYÖPEDA-projektet

Kudin är ett självutvärderingsverktyg för karriärplanering som utvecklats inom undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt Arbetslivspedagogik inom högskoleutbildning (TYÖPEDA) 2018–2020. Syftet med projektet var att främja karriärhandledning och stöd för sysselsättning bland högskolestuderande samt likvärdiga möjligheter för studerande när det gäller utbildning och arbete genom att kartlägga utmaningar inom karriärplanering och frågor som studerandena funderar över. Självutvärderingsverktyget Kudin är framtaget i samarbete mellan Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Jyväskylä universitet. Innehållet i verktyget har skapats av projektchef Leena Penttinen (JYU), experter på karriärhandledning inom karriärservice Leena Itkonen (HU) och Kirsi Vallius-Leinonen (UEF) samt handledningsexperterna Nadja Marjomaa (UEF) och Janne Antikainen (UEF). För det tekniska förverkligandet av tjänsten svarar Druid Oy.

Den teoretiska bakgrunden för KUDIN-verktyget

Verktyget utgår från mätarna i ”Beredskap inför karriär och sysselsättning” (Tomlinson, McCafferty, Fuge, Wood 2017), ”Styrkor vid förändringar och övergångar” (Maggiori, Rossier & Savickas 2017; Savickas & Porfeli 2012; Savickas 1997) och ”Välja karriär och fatta beslut” (Sampson, Peterson, Lenz, Reardon & Saunders 1996;1999; Lerkkanen 2002).

Beredskap inför karriär och sysselsättning innebär erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt och färdighetsmässigt kapital, som formas under såväl studierna som under hela livet. Kapitalet utgörs av mänskligt (human), socialt (social), kulturellt (cultural), identitets- (identity) och psykologiskt kapital. Kapitalet utgör en betydande uppsättning av färdigheter och kompetens, vars betydelse framhävs vid övergången till arbetslivet. 

Karriäranpassning innebär individuella navigeringsfärdigheter som tar sig uttryck som styrkor vid förändringar och övergångar. Färdigheterna och styrkorna utgörs av medveten framtidsorientering (concern), inflytande på den egna framtiden (control), undersökande av nya möjligheter (curiosity) och förtroende för egna möjligheter (confidence). I karriäranpassning ingår individuella psykosociala resurser, färdigheter och resurser som hjälper oss att klara av nuvarande och förväntade frågor, övergångar och utmaningar vid yrkesmässiga förändringar. 

Karriärval och beslutsfattande är förknippat med individuella erfarenheter samt inställningen till och förståelsen för processer i anslutning till beslutsfattande och andra faktorer som påverkar beslutsfattande. Problem och svårigheter i det egna tänkandet kan identifieras genom att identifiera faktorer i anslutning till beslutsfattandeprocessen. Karriärval och beslutsfattande utgörs av två delområden: beslutsfattandets svårighet och svårigheten att förbinda sig till valet.

Mätarna i Kudin-verktyget har testats genom att samla in enkätmaterial våren 2019 (n=636) och hösten 2019 (n=1223). Med hjälp av resultaten från materialet har man kunnat formulera och utveckla mätare för behoven hos verktygets huvudsakliga målgrupp, det vill säga högskolestuderande. Responssystemet som skapats med hjälp av mätare har pilottestats vid universiteten våren 2019 och hösten 2020 i studerandegrupper och som stöd för karriärhandledning vid individuell handledning.

Varför ett självutvärderingsverktyg?

Beredskap inför karriär och sysselsättning går att lära sig. Självutvärdering stöder identifikation av karriärfärdigheter och reflektion samt utgör en utgångspunkt för den egna karriärplaneringen och karriärhandledningen som ska stöda denna. Självutvärderingens syfte är att inspirera användaren av verktyget till övervägande och även erbjuda möjligheter för utveckling av delområden. Frågor och funderingar som väcks av responsen kan ytterligare bearbetats individuellt, inom karriärhandledning, ISP-handledning, karriärgrupper, privata arbetslivs- och expertiskurser eller exempelvis som en del av portföljarbete.